Intuitiv & Spontan

Vilkår for kurs utviklet av Cathy Mevik


Kjøpsvilkår:
Angrefrist/garanti

Hvis Intuitiv & Spontan av en eller annen grunn ikke lever opp til dine forventninger i løpet av 21 dager,  får du pengene dine refundert. En refusjon gis først når du fremlegger bevis på egen aktivitet i løpet av kurset. Du må også ha fullført videoene i kurset samt de tilhørende øvelsene. I tillegg må også ha aktivt deltatt i livesendingene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, bilder av oppsatt palett, malerier og forespørsler om tilbakemelding på eget arbeid.

Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort.  Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Vi tilbyr ikke betaling via faktura.

Salg til mindreårige
Personer under 18 år, må ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett
Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og kursportal. 
Alle rettigheter er beskyttet. Opphavsrett © Cathy Mevik.

Bruk av kursportalens innhold
Du kjøper tilgang til kursportalens innhold for en kursperiode som er 1 år fra kjøpsdato. Produktet er i sin helehet beskyttet av opphavsrett.

Produktet gjelder kun for en personlig bruker. Ingen deler av kursprogrammet kan deles med andre, inkludert innloggingen til kursportalen.

Det er ikke tillat å bruke kurset eller materialene tilgjengelig i kurset på en slik måte som krenker våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Cathy Mevik.

Det er ikke tillatt å endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, dele, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra kursportalen. Kopiering, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett tyveri, og vil bli anmeldt.

Dette er et individuelt kurs. Ved registrering vil du motta  brukernavn og passord, samt link til en innloggingsside som er kun for personlig buk. 

Ønsker du å ta programmet sammen med andre parter, må hver enkelt part kjøpe kurset individuelt. Ønsker grupper å ta kurset vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltaker inntil 4 deltakere. Vi tilbyr først grupperabatt ved kjøp av 5 eller flere lisenser.

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet de andre deltakerne i kurset. Ved kjøp av kurset godtar du en gjensidig avtale om taushetsplikt. 

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver, men alle erfaringer og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere skal holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet og Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer). Noe som betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. SDD garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall [email protected].

Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved kjøp av dette kurset aksepterer og godtar du, at du har fullt ut ene ansvar for din fremgang og resultater fra deltakelse i kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement.

Avlysing og utsettelse
Cathy Mevik forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra vår side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at kursprogrammet er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting
I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen
Medlemskapet gjelder kun for en deltaker og kan ikke overdras til andre.

Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Cathy Mevik kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur
Er Cathy Mevik forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Cathy Mevik  fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for Cathy Mevik:
Adresse: Lerkesvingen 32, 1448 Drøbak
E-post: [email protected]

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.

© 2022 - Cathy Mevik

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.